Πολιτική Απορρήτου

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

WELLBEINGR Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Νυμφαίου αρ.7, Τ.Κ. 115 28, Ιλίσια Αττικής, Ελλάδα, Email: info@wellbeingr.org, URL: www.wellbeingr.org

 

 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α) Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της λειτουργίας της Ιστοσελίδας. Τα συστήματα πληροφοριών και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του Ιστοτόπου αποκτούν, υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας, ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση είναι σιωπηρή σύμφωνα με τα πρωτόκολλα επικοινωνίας του Διαδικτύου. Αυτά, αφορούν σε πληροφορίες που δεν συλλέγονται για να συνδέονται με συγκεκριμένα άτομα, αλλά από τη φύση τους θα μπορούσαν, μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με τα δεδομένα που κατέχουν τρίτα μέρη, να επιτρέπουν την αναγνώριση των χρηστών. Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από χρήστες που συνδέουν με τον Ιστότοπο και την εφαρμογή, διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) των απαιτούμενων πόρων, την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται σε απάντηση, τον αριθμητικό κώδικα που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης από το διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κλπ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και τους χρήστες.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ευθύνης σε περίπτωση οποιωνδήποτε αδικημάτων που σχετίζονται με τον υπολογιστή που βλάπτουν τον Ιστότοπο και την εφαρμογή.

β) Δεδομένα που παρέχονται απευθείας από τους χρήστες

Η προαιρετική, ρητή και εθελοντική αποστολή των δεδομένων, όπως ζητήθηκε από τα διάφορα τμήματα αυτής της Ιστοσελίδας και της εφαρμογής, χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των αιτημάτων του χρήστη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των περιπτώσεων στις οποίες ζητούνται πληροφορίες ή διευκρινίσεις, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βρίσκονται στον Ιστότοπο και στην εφαρμογή).

Συγκεκριμένες συνοπτικές πληροφορίες για συγκεκριμένες υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος θα παρέχονται ή θα εμφανίζονται στις σελίδες του Ιστοτόπου και στην εφαρμογή.

γ) Cookies

O ιστότοπους χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία των διαδικασιών και να βελτιώσει την εμπειρία των online εφαρμογών.

Για τη χρήση των cookies, διαβάστε όλες τις πληροφορίες κάνοντας κλικ εδώ.

 

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λειτουργία της ιστοσελίδας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την περιήγηση χρησιμοποιούνται για την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και για την παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας της.

α) Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Εκτέλεση της σύμβασης που αφορά το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα (χρήση της ιστοσελίδας).

 

β) Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψης στην ιστοσελίδα.

Επαφές

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται απευθείας από τον χρήστη εφαρμόζονται στα αιτήματα του τελευταίου (π.χ. εγγραφή στον Ιστότοπο ή αίτηση επικοινωνίας).

α) Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Εκτέλεση της σύμβασης που αφορά το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα (χρήση της ιστοσελίδας).

β) Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη συλλογή δεδομένων.

Μετά την λήξη των παραπάνω όρων διατήρησης, τα Δεδομένα θα καταστραφούν, θα διαγραφούν ή θα ανωνυμοποιηθούν, σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες διαγραφής και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εξαιρουμένων των δεδομένων περιήγησης που απαιτούνται για την εφαρμογή πρωτοκόλλων πληροφορικής, η παροχή προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες είναι δωρεάν και προαιρετική. Ωστόσο, η μη παροχή τέτοιων δεδομένων θα καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση των αιτημάτων που υποβάλλονται ή προορίζονται από τον χρήστη.

 

 1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να κοινοποιούνται σε μέρη που ενεργούν ως ελεγκτές δεδομένων (όπως εποπτικά όργανα και αρχές και δημόσιοι οργανισμοί εξουσιοδοτημένοι να ζητούν δεδομένα) ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό της εταιρείας από μέρη που ορίζονται ως επεξεργαστές δεδομένων, οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλες οδηγίες λειτουργίας. Αυτά τα μέρη περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Εταιρείες που εργάζονται ως επεξεργαστές δεδομένων ή για διοικητικούς και λογιστικούς σκοπούς (π.χ. σκοπούς συνδεόμενους με εσωτερικές, διοικητικές, οικονομικές και λογιστικές δραστηριότητες).

β) Φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα που παρέχουν διαφορετικές υπηρεσίες στην Εταιρεία (π.χ. προμηθευτές υπηρεσιών για τη διαχείριση της Ιστοσελίδας, όπως συνεργάτες συστημάτων, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο κ.λπ.).

Τα μέρη αυτά μπορούν επίσης να λειτουργούν ως επεξεργαστές δεδομένων.

γ) Τα μέρη ή και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που θα κοινοποιήσουν τα δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουν ή να επιβάλουν την εκπλήρωση συγκεκριμένων υποχρεώσεων που προβλέπονται από νόμους, κανονισμούς και νομοθεσία της ΕΕ.

Αυτά τα υποκείμενα θα λειτουργούν ως αυτοτελείς ελεγκτές δεδομένων ή επεξεργαστές δεδομένων.

 

 1. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από υπαλλήλους, συνεργάτες της Εταιρείας ή εξωτερικούς φορείς, υπό την ιδιότητά τους ως επεξεργαστές και υπάλληλους, που εκτελούν για λογαριασμό της Εταιρείας τεχνικά και οργανωτικά καθήκοντα στην Ιστοσελίδα.

 

 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός της ΕΕ, και συγκεκριμένα:

α) Χώρες εκτός ΕΕ, των οποίων το επίπεδο προστασίας δεδομένων θεωρείται κατάλληλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του GDPR.

β) Χώρες εκτός ΕΕ, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο α), μετά την υπογραφή των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που εγκρίθηκαν / πιστοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφος 2, στοιχεία γ) και δ) του GDPR.

Αντίγραφο των προαναφερθέντων διασφαλίσεων μπορεί να ληφθεί με την αποστολή συγκεκριμένου αιτήματος στον ελεγκτή, σύμφωνα με τους τρόπους που καθορίζονται στην επόμενη παράγραφο "Δικαιώματα δεδομένων - Καταγγελία προς την εποπτική αρχή".

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απαιτήσουν από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, να τα διαγράψουν, να διορθώσουν ανακριβή δεδομένα, να ενσωματώσουν ελλιπή δεδομένα, να περιορίσουν την επεξεργασία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο. 18 GDPR, καθώς επίσης και να αντιταχθούν στην επεξεργασία σε περιπτώσεις έννομου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, επικοινωνώντας με την Wellbeingr μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@wellbeingr.org.

Επιπλέον, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν το δικαίωμα, εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σύμβαση και πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα εργαλεία, να λαμβάνουν τα δεδομένα με διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να τα μεταφέρουν έναν άλλο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων χωρίς εμπόδιο.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συναίνεσή τους ανά πάσα στιγμή αν η συναίνεσή τους αυτή εξυπηρετεί σκοπούς εμπορίας ή και διαμόρφωσης προφίλ, όπως επίσης και να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ που σχετίζεται με το άμεσο μάρκετινγκ. Ωστόσο, εάν ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα προτιμά να έλθει σε επαφή για το σκοπό αυτό αποκλειστικά με παραδοσιακά μέσα, θα είναι σε θέση να εκφράσει την αντίρρησή του μόνο με επικοινωνία που βασίζεται σε αυτοματοποιημένες μεθόδους.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχουν την συνήθη διαμονή τους ή στον τόπο εργασίας τους ή στο κράτος μέλος στο οποίο συνέβη η εικαζόμενη παράβαση.

 

Πιο αναλυτικά, τα υποκείμενα τα προσωπικών δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθούν εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία,
 • δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσουν την διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσουν να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν,
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, ή είναι παράνομη, ή για άλλους λόγους,
 • δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσουν να λάβουν τα δεδομένα που τους αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και
 • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους.

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Wellbeingr, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@wellbeingr.org ή ταχυδρομικώς, στην ως άνω διεύθυνσή μας.

 

Επίσης, εάν βρίσκεστε στην Ελλάδα και θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600, ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας contact@dpa.gr.

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 ΤΗΣ ΕΕ ("GDPR") - "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ"

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

WELLBEINGR Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Νυμφαίου αρ.7, Τ.Κ. 115 28, Ιλίσια Αττικής, Ελλάδα, Email: info@wellbeingr.org, URL: www.wellbeingr.org

 

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα στοιχεία που παρέχονται με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου στην φόρμα «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ» θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Wellbeingr για την διαχείριση της αίτησης για πληροφορίες σχετικά με την ίδια εταιρεία ή / και τις υπηρεσίες της, καθώς επίσης και την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους.

α) Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεση κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας και κατά τη συλλογή των διευθύνσεων e-mail, όπως και κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας

β) Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Αυτά τα δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης ή τον τερματισμό της σχέσης με τον πελάτη/ τον ενδιαφερόμενο.

Μετά την λήξη των παραπάνω όρων διατήρησης, τα Δεδομένα θα καταστραφούν, θα διαγραφούν ή θα ανώνυμα, σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες διαγραφής και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παροχή των στοιχείων που ζητούνται στο έντυπο συλλογής δεδομένων απαιτείται για την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών και ως εκ τούτου η μη παροχή αυτών των δεδομένων δεν θα επιτρέψει στην εταιρεία να ικανοποιήσει το αίτημα.

 

 1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να κοινοποιούνται σε μέρη που ενεργούν ως ελεγκτές δεδομένων (όπως εποπτικά όργανα και αρχές και δημόσιοι οργανισμοί εξουσιοδοτημένοι να ζητούν δεδομένα) ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό της εταιρείας από μέρη που ορίζονται ως επεξεργαστές δεδομένων, οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλες οδηγίες λειτουργίας. Αυτά τα μέρη περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης ή / και συντήρησης για την ιστοσελίδα της εταιρείας.

β) Εταιρείες που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες.

 

 1. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από υπαλλήλους των υπηρεσιών της εταιρείας οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που περιγράφονται παραπάνω και έχουν εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζονται τα δεδομένα και έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες λειτουργίας.

 

 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός της ΕΕ, και συγκεκριμένα:

α) Χώρες εκτός ΕΕ, των οποίων το επίπεδο προστασίας δεδομένων θεωρείται κατάλληλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του GDPR.

β) Χώρες εκτός ΕΕ, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο α), μετά την υπογραφή των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που εγκρίθηκαν / πιστοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφος 2, στοιχεία γ) και δ) του GDPR.

Αντίγραφο των προαναφερθέντων διασφαλίσεων μπορεί να ληφθεί με την αποστολή συγκεκριμένου αιτήματος στον ελεγκτή, σύμφωνα με τους τρόπους που καθορίζονται στην επόμενη παράγραφο "Δικαιώματα δεδομένων - Καταγγελία προς την εποπτική αρχή".

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απαιτήσουν από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, να τα διαγράψουν, να διορθώσουν ανακριβή δεδομένα, να ενσωματώσουν ελλιπή δεδομένα, να περιορίσουν την επεξεργασία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο. 18 GDPR, καθώς επίσης και να αντιταχθούν στην επεξεργασία σε περιπτώσεις έννομου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, επικοινωνώντας με την Wellbeingr μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@wellbeingr.org.

Επιπλέον, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν το δικαίωμα, εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σύμβαση και πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα εργαλεία, να λαμβάνουν τα δεδομένα με διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να τα μεταφέρουν έναν άλλο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων χωρίς εμπόδιο.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συναίνεσή τους ανά πάσα στιγμή αν η συναίνεσή τους αυτή εξυπηρετεί σκοπούς εμπορίας ή και διαμόρφωσης προφίλ, όπως επίσης και να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ που σχετίζεται με το άμεσο μάρκετινγκ. Ωστόσο, εάν ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα προτιμά να έλθει σε επαφή για το σκοπό αυτό αποκλειστικά με παραδοσιακά μέσα, θα είναι σε θέση να εκφράσει την αντίρρησή του μόνο με επικοινωνία που βασίζεται σε αυτοματοποιημένες μεθόδους.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχουν την συνήθη διαμονή τους ή στον τόπο εργασίας τους ή στο κράτος μέλος στο οποίο συνέβη η εικαζόμενη παράβαση.

 

Πιο αναλυτικά, τα υποκείμενα τα προσωπικών δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθούν εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία,
 • δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσουν την διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσουν να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν,
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, ή είναι παράνομη, ή για άλλους λόγους,
 • δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσουν να λάβουν τα δεδομένα που τους αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και
 • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους.

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Wellbeingr, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@wellbeingr.org ή ταχυδρομικώς, στην ως άνω διεύθυνσή μας.

 

Επίσης, εάν βρίσκεστε στην Ελλάδα και θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600, ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας contact@dpa.gr.

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 ΤΗΣ ΕΕ ("GDPR") - "ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ"

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

WELLBEINGR Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Νυμφαίου αρ.7, Τ.Κ. 115 28, Ιλίσια Αττικής, Ελλάδα, Email: info@wellbeingr.org, URL. www.wellbeingr.org

 

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • Ενεργοποιήστε την εγγραφή σας στις δεσμευμένες περιοχές του Ιστοτόπου για να αποκτήσετε πρόσβαση στα νέα, τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που διαθέτει η Εταιρεία μας, μέσω του προσωπικού λογαριασμού που σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε σαν χρήστες.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η εκτέλεση της σύμβασης που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων.

 • Άμεσο μάρκετινγκ: για παράδειγμα, η αποστολή - με αυτοματοποιημένων μεθόδων (όπως μηνύματα κειμένου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και παραδοσιακές (όπως τηλεφωνικές κλήσεις) - εμπορικές πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες / προϊόντα που προσφέρονται από την εταιρεία ή αναφορά εταιρικών γεγονότων και διεξαγωγή έρευνας αγοράς και στατιστικής ανάλυσης. Η συναίνεση (η οποία είναι προαιρετική και μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή).
 • Μάρκετινγκ για κατάρτιση Προφίλ: ανάλυση των προτιμήσεων, των συνηθειών, των συμπεριφορών, των συμφερόντων του υποκειμένου δεδομένων, προκειμένου να παρέχονται εξατομικευμένες εμπορικές πληροφορίες / στοχοθετημένες ενέργειες / προσφορές και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες / προτιμήσεις του υποκειμένου των δεδομένων. Η συναίνεση (η οποία είναι προαιρετική και μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή).
 • Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από κανονισμούς και από την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η ανάγκη εκπλήρωσης των νομικών υποχρεώσεων.

 • Εάν είναι απαραίτητο, για τον προσδιορισμό, την άσκηση ή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Υπευθύνου Προστασίας των Δεδομένων σε δικαστικές διαδικασίες.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον.

 

 1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την ανάκληση της συναίνεσης.

Μετά τη λήξη των προαναφερόμενων όρων διατήρησης, τα Δεδομένα θα καταστραφούν, θα διαγραφούν ή θα ανωνυμοποιηθούν, σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες διαγραφής και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

 

 1. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παροχή των προσωπικών δεδομένων που σημειώνονται με αστερίσκο (*) στο έντυπο εγγραφής είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση και την εκτέλεση της σύμβασης. οποιαδήποτε άρνηση παροχής των ανωτέρω δεδομένων δεν επιτρέπει επομένως την εγγραφή στις περιοχές που έχουν δεσμευτεί.

 

 1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από εξωτερικούς φορείς με την ιδιότητα των υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων, όπως παραδείγματος χάριν οι αρχές και οι εποπτικές αρχές και, γενικά, οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που έχουν έννομο δικαίωμα να ζητήσουν τα δεδομένα.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να υποβάλλονται σε επεξεργασία, εκ μέρους της εταιρείας, από εξωτερικούς συμβαλλόμενους που έχουν οριστεί ως επεξεργαστές δεδομένων, στους οποίους έχουν ανατεθεί επαρκείς οδηγίες λειτουργίας.

Αυτά τα θέματα περιλαμβάνονται ουσιαστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Εταιρείες υποστήριξης πληροφορικής και εταιρείες φιλοξενίας ιστότοπων.

β) Εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης ιστοτόπων

γ) Θυγατρικές της Εταιρείας, εάν δοθεί συναίνεση

 

 1. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από υπαλλήλους των υπηρεσιών της εταιρείας που είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που περιγράφονται παραπάνω και έχουν εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζονται τα δεδομένα και έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες λειτουργίας.

 

 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός της ΕΕ, και συγκεκριμένα:

α) Χώρες εκτός ΕΕ, των οποίων το επίπεδο προστασίας δεδομένων θεωρείται κατάλληλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του GDPR.

β) Χώρες εκτός ΕΕ, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο α), μετά την υπογραφή των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που εγκρίθηκαν / πιστοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφος 2, στοιχεία γ) και δ) του GDPR.

Αντίγραφο των προαναφερθέντων διασφαλίσεων μπορεί να ληφθεί με την αποστολή συγκεκριμένου αιτήματος στον ελεγκτή, σύμφωνα με τους τρόπους που καθορίζονται στην επόμενη παράγραφο "Δικαιώματα δεδομένων - Καταγγελία προς την εποπτική αρχή".

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απαιτήσουν από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, να τα διαγράψουν, να διορθώσουν ανακριβή δεδομένα, να ενσωματώσουν ελλιπή δεδομένα, να περιορίσουν την επεξεργασία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο. 18 GDPR, καθώς επίσης και να αντιταχθούν στην επεξεργασία σε περιπτώσεις έννομου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, επικοινωνώντας με την Wellbeingr μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@wellbeingr.org.

Επιπλέον, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν το δικαίωμα, εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σύμβαση και πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα εργαλεία, να λαμβάνουν τα δεδομένα με διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να τα μεταφέρουν έναν άλλο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων χωρίς εμπόδιο.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συναίνεσή τους ανά πάσα στιγμή αν η συναίνεσή τους αυτή εξυπηρετεί σκοπούς εμπορίας ή και διαμόρφωσης προφίλ, όπως επίσης και να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ που σχετίζεται με το άμεσο μάρκετινγκ. Ωστόσο, εάν ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα προτιμά να έλθει σε επαφή για το σκοπό αυτό αποκλειστικά με παραδοσιακά μέσα, θα είναι σε θέση να εκφράσει την αντίρρησή του μόνο με επικοινωνία που βασίζεται σε αυτοματοποιημένες μεθόδους.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχουν την συνήθη διαμονή τους ή στον τόπο εργασίας τους ή στο κράτος μέλος στο οποίο συνέβη η εικαζόμενη παράβαση.

 

Πιο αναλυτικά, τα υποκείμενα τα προσωπικών δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθούν εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία,
 • δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσουν την διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσουν να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν,
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, ή είναι παράνομη, ή για άλλους λόγους,
 • δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσουν να λάβουν τα δεδομένα που τους αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και
 • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους.

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Wellbeingr, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@wellbeingr.org ή ταχυδρομικώς, στην ως άνω διεύθυνσή μας.

 

Επίσης, εάν βρίσκεστε στην Ελλάδα και θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600, ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας contact@dpa.gr.

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 ΤΗΣ ΕΕ ("GDPR") - "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ"

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

WELLBEINGR Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Νυμφαίου αρ.7, Τ.Κ. 115 28, Ιλίσια Αττικής, Ελλάδα, Email: info@wellbeingr.org, URL: www.wellbeingr.org

 

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α) Αποστέλλονται με e-mail οι ενημερωτικές επικοινωνίες ("Newsletter") σε όσους παραχωρούν με ιδία βούληση τα στοιχεία τους για να λαμβάνουν αλληλογραφία και ενημέρωση μέσω newsletter, εισάγοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στην κατάλληλη φόρμα συλλογής δεδομένων «Μείνετε Ενημερωμένοι». Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η εκτέλεση της σύμβασης που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων.

β) Άμεσο μάρκετινγκ: για παράδειγμα, η αποστολή - με αυτοματοποιημένες μεθόδους (όπως μηνύματα κειμένου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και παραδοσιακές (όπως τηλεφωνικές κλήσεις) - εμπορικές πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες / προϊόντα που προσφέρονται από την εταιρεία ή αναφορά εταιρικών γεγονότων και διεξαγωγή έρευνας αγοράς και στατιστικής ανάλυσης. Η συναίνεση (η οποία είναι προαιρετική,  μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή).

γ) Μάρκετινγκ κατάρτισης Προφίλ: ανάλυση των προτιμήσεων, των συνηθειών, των συμπεριφορών, των συμφερόντων του υποκειμένου δεδομένων, προκειμένου να παρέχονται εξατομικευμένες εμπορικές πληροφορίες / στοχοθετημένες ενέργειες / προσφορές και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες / προτιμήσεις του υποκειμένου των δεδομένων. Η συναίνεση (η οποία είναι προαιρετική,  μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή).

 

 1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την ανάκληση της συναίνεσης ("διαγραφή" από την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων). Μετά τη λήξη των προαναφερόμενων όρων διατήρησης, τα Δεδομένα θα καταστραφούν, θα διαγραφούν ή θα γίνουν ανώνυμα, σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες διαγραφής και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παροχή των δεδομένων που σημειώνονται με αστερίσκο (*) στο έντυπο εγγραφής είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση και την εκτέλεση της σύμβασης. Οποιαδήποτε άρνηση παροχής των ανωτέρω δεδομένων δεν επιτρέπει επομένως την εγγραφή σε υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων.

 

 1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εξαιρεθεί από αυτήν την υπηρεσία κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "διαγραφής" που υπάρχει σε κάθε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

 1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από εξωτερικούς φορείς με την ιδιότητα των υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων, όπως παραδείγματος χάριν οι αρχές και οι εποπτικές αρχές και, γενικά, οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που έχουν έννομο δικαίωμα να ζητήσουν τα δεδομένα.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να υποβάλλονται σε επεξεργασία, εκ μέρους της εταιρείας, από εξωτερικούς συμβαλλόμενους που έχουν οριστεί ως επεξεργαστές δεδομένων, στους οποίους έχουν ανατεθεί επαρκείς οδηγίες λειτουργίας.

Αυτά τα θέματα περιλαμβάνονται ουσιαστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Εταιρείες υποστήριξης πληροφορικής και εταιρείες φιλοξενίας ιστότοπων.

β) Εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης ιστότοπων.

γ) Θυγατρικές Συνδεδεμένες επιχειρήσεις της Εταιρείας, εάν δοθεί συναίνεση

 

 1. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από υπαλλήλους των υπηρεσιών της εταιρείας που είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που περιγράφονται παραπάνω και έχουν εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζονται τα δεδομένα και έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες λειτουργίας.

 

 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός της ΕΕ, και συγκεκριμένα:

α) Χώρες εκτός ΕΕ, των οποίων το επίπεδο προστασίας δεδομένων θεωρείται κατάλληλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του GDPR.

β) Χώρες εκτός ΕΕ, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο α), μετά την υπογραφή των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που εγκρίθηκαν / πιστοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφος 2, στοιχεία γ) και δ) του GDPR.

Αντίγραφο των προαναφερθέντων διασφαλίσεων μπορεί να ληφθεί με την αποστολή συγκεκριμένου αιτήματος στον ελεγκτή, σύμφωνα με τους τρόπους που καθορίζονται στην επόμενη παράγραφο "Δικαιώματα δεδομένων - Καταγγελία προς την εποπτική αρχή".

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απαιτήσουν από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, να τα διαγράψουν, να διορθώσουν ανακριβή δεδομένα, να ενσωματώσουν ελλιπή δεδομένα, να περιορίσουν την επεξεργασία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο. 18 GDPR, καθώς επίσης και να αντιταχθούν στην επεξεργασία σε περιπτώσεις έννομου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, επικοινωνώντας με την Wellbeingr μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@wellbeingr.org.

Επιπλέον, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν το δικαίωμα, εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σύμβαση και πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα εργαλεία, να λαμβάνουν τα δεδομένα με διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να τα μεταφέρουν έναν άλλο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων χωρίς εμπόδιο.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συναίνεσή τους ανά πάσα στιγμή αν η συναίνεσή τους αυτή εξυπηρετεί σκοπούς εμπορίας ή και διαμόρφωσης προφίλ, όπως επίσης και να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ που σχετίζεται με το άμεσο μάρκετινγκ. Ωστόσο, εάν ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα προτιμά να έλθει σε επαφή για το σκοπό αυτό αποκλειστικά με παραδοσιακά μέσα, θα είναι σε θέση να εκφράσει την αντίρρησή του μόνο με επικοινωνία που βασίζεται σε αυτοματοποιημένες μεθόδους.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχουν την συνήθη διαμονή τους ή στον τόπο εργασίας τους ή στο κράτος μέλος στο οποίο συνέβη η εικαζόμενη παράβαση.

 

Πιο αναλυτικά, τα υποκείμενα τα προσωπικών δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθούν εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία,
 • δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσουν την διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσουν να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν,
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, ή είναι παράνομη, ή για άλλους λόγους,
 • δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσουν να λάβουν τα δεδομένα που τους αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και
 • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους.

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Wellbeingr, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@wellbeingr.org ή ταχυδρομικώς, στην ως άνω διεύθυνσή μας.

 

Επίσης, εάν βρίσκεστε στην Ελλάδα και θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600, ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας contact@dpa.gr.

crossmenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram